Vi vill utöka demokratin!

2011-06-19

Publicerad i Nybro Tidning 24 juni.

Tack Lennart Emilsson för dina frågor om Kommunistiska Partiets syn på demokrati. Vi har full förståelse för dina frågor och vi skall göra ett försök att besvara dem. Vi vill tacka dig för välkomnandet och vi är glada för att du håller med oss i sakfrågorna.

Vi är kommunister och det är vi stolta över! Vårt slutmål är det klasslösa kommunistiska samhället som i modern historisk tid ej har existerat. Dock började mänskligheten sin existens i en sådan samhällsform. Sedan uppstod olika former av klassamhällen, senast i raden det kapitalistiska samhället, som av nödvändighet för mänsklighetens fortbestånd kommer att avlösas av det socialistiska samhället, en etapp på vägen mot ett kommunistiskt samhälle.

Det socialistiska samhället är också ett klassamhälle, men för första gången i klassamhällenas historia är det folkflertalet, de arbetande, som har makten. Tvärt emot dagens Sverige, där ett fåtal kapitalägare har den verkliga makten . De tar beslut i slutna styrelserum som påverkar hela samhällsutvecklingen. Beslut som kan rycka undan möjligheterna till försörjning för tusentals familjer! Något som många bittert fått erfara

Ett fåtal försök att bygga socialistiska samhällen har under en mycket kort historisk period gjorts. Alla i relativt outvecklade länder där kapitalägare, kolonisatörer eller feodalherrar styrt med järnhand. De har hållit folket nere i en fruktansvärd misär. Samhällenas produktionsförmåga var låg. Utbildningsnivån och den demokratiska traditionen var i de närmaste obefintlig. När folket genom oftast mycket våldsamma revolutioner, följda av inbördeskrig med inblandning av utländsk makter, tillslut tagit makten och försökt bygga socialismen har de naturligtvis mött otroliga svårigheter. Man har ej heller kunnat dra lärdom av några tidigare försök. Trots detta lyckades man utrota analfabetism, höja den allmänna utbildningsnivån, bygga ut sjukvård, stärka kvinnans ställning. Ja, det finns massvis med goda erfarenheter som vi idag kan dra lärdom av.

Men stora misstag begicks också. I vissa länder gick man för fort fram, folkflertalet blev inte tillräckligt delaktiga utan litade för mycket på sina ledare. Ett av de största misstagen tror vi var att det tilläts att en ny ”byråkratiklass” så sakteliga växte fram. Denna nya ”klass”kom allt mer att avskilja sig från folkets flertal. Samma sak har hänt inom arbetarrörelsen i vårt land ,där de som säger sig företräda arbetare och vanligt folk lever under helt andra förutsättningar, ja i stort sett som de borgare de säger sig bekämpa! För att undvika detta måste vi dra undan möjligheterna för att våra företrädare ska gå samma väg. Därför har vi principen att ingen partianställd, fullmäktigeledamot eller annan företrädare skall ha en ersättning som överstiger en genomsnittlig arbetarlön.

Vi bygger således vår politik på marxismens metod att studera samhället, andra folks erfarenheter – både positiva och negativa samt våra förhållanden i Sverige, som skiljer sig radikalt från de länder där man hittills försökt genomföra socialismen.

Vi anser att varje land har rätt att forma sin nationella politik utan att angripas av andra oavsett under vilken förevändning dessa angrepp sker. Detta var tidigare en självklar folkrättslig princip, men idag sätts den åt sidan för vissa stormakters försök att bevara sitt inflytande över världens naturtillgångar. Som parti solidariserar vi oss naturligtvis med alla folk som tar upp kampen mot inhemska förtryckare eller utländska ockupanter. Vi gläds när vi ser våra grekiska kamrater gå i spetsen för de enorma demonstrationerna under parollen” Låt tjuvarna/överklassen betala krisen - lägg inte bördorna på oss!"

Svaret på din fråga blir alltså: Vi vill inte ha något nytt Nordkorea m fl. Vi vill ha ett nytt Sverige; Ett socialistiskt Sverige, med en utvidgad demokrati som ej beskärs av pengamakten!

Markus Syrjälä
Andreas Lagerberg
Johan Karlsson
Gunnar Axelsson
Kommunistiska partiet, Nybro